Tydligare språkkrav – för ökad integration

Integrationen är vår tids ödesfråga. Svenska språket är nyckeln till det svenska samhället – till arbete, social rörlighet och förståelse för våra institutioner. Därför vill Moderaterna införa tydliga krav på att invandrare lär sig grundläggande svenska, så att den som kommit till Sverige snabbare kan gå från nyanländ till nyanställd och slutligen ny medborgare. De samlade förslagen presenterades i dag av Ulf Kristersson i en intervju med TV4-Nyheterna.

– I Sverige talar vi svenska. Perfekt svenska är överskattat, men begriplig svenska är djupt underskattat. Talar man inte svenska språket får man väldigt svårt att komma in i det svenska samhället, säger Ulf Kristersson.

– Vi ska hjälpa människor in i samhället, men det behövs också tydliga krav på att den som är ny i Sverige ska lära sig språket. Det ska inte vara möjligt att leva på bidrag år efter år, utan att göra sitt allra bästa för att lära sig svenska och skaffa ett arbete, avslutar Kristersson.

Mot denna bakgrund presenterar Moderaterna ett samlat paket med skärpta språkkrav för invandrare:

– Svenska för invandrare, sfi: minskad eller indragen etableringsersättning för den som inte klarar kunskapsmålen i svenska

Varje person som påbörjar sfi ska få en individuell prestationsplan som uppskattar tiden det kommer att ta för att slutföra varje kurs och studieväg. Prestationsplanen ska utformas med hänsyn till den studerandes förkunskaper, såsom tidigare utbildning. Vid avbrutna studier eller studier som inte fullföljs med godkända studieresultat inom den angivna tidsramen aktualiseras ett åtgärdssystem som innebär att individer kan få en varning och ytterst delvis eller helt indragen etableringsersättning.

– Krav på kunskaper i svenska för att få permanent uppehållstillstånd

I dag finns inga krav på kunskaper i svenska kopplade till möjligheten att få permanent uppehållstillstånd. Moderaterna vill att godkända kunskaper i svenska ska vara ett krav för att kunna få permanent uppehållstillstånd.

– Krav på kunskaper i svenska för att bli svensk medborgare

Grundläggande kunskaper i svenska har stor betydelse för integrationen. Vill man bli svensk medborgare och en del av vårt samhälle är det därför rimligt att man också lär sig grundläggande svenska. Även egen försörjning och kunskaper om det svenska samhället ska krävas för att kunna bli medborgare.

– Högre aktivitetskrav i försörjningsstödet

Den höga arbetslösheten bland framför allt utomeuropeiskt födda kvinnor är ett stort problem. För att underlätta för dem att ta steget in på arbetsmarknaden bör aktivitetskravet i försörjningsstödet skärpas. För att underlätta deltagande i språkundervisning föreslår vi samtidigt en rätt till utökad förskola för barn till föräldrar som lever på försörjningsstöd.

Läs mer i bifogad pm.